بودن با کسی که دوستش نداری .

ونبودن با کسی که دوستش داری هر دو رنج است.

پس اگر همفکر خودرا نیافتی مثل خدا تنها باش.                                                                                                                               کوروش بزرگ بنیان گذارونخستین شاه هخامنشی